Privatlivspolitik for Parasympaticus

[24. maj 2020]

Parasympaticus (Martin Pallesen CVR. 31232333)  dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en ordentlig og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Parasympaticus (Martin Pallesen CVR. 31232333) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Martin Pallesen
Adresse: Mosevangen 1B
CVR: 31232333
Telefonnr.: 4087 1721
Mail: info@parasympaticus.dk
Website: www.parasympaticus.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Brugeroplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, oprettelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, billeder
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Lægelige oplysninger, indtægtsmæssige oplysninger, oplysninger om sociale forhold, oplysninger om etniske forhold, oplysninger om forsikringsforhold, oplysninger om religionstilknytning, oplysninger arbejdsforhold og ansættelsesforhold
 •  oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af politirapporter
  • Pasnummer til sikkerhedsgodkendelse

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, Styrelser, kommuner, forsikringselskaber, tidligere arbejdsgivere

Parasympaticus formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Indhentelse af oplysninger til et behandlingsforløb
 • Indhentelse af oplysninger er nødvendige for at kunne give rette behandling

Formålene:

 • Formål med behandling af brugeroplysninger:
  • Levering af rådgivning, der er ønsket
  • Som led i brugen af de leverede ydelser, som f.eks. login, kommunikation ol.
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser og altid udfra et privacy-first-perspektiv:

 • Opfyldelse af kontraktpligter, herunder opkrævning og betaling for ydelser m.v.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi både almindelige personoplysninger samt virksomhedsoplysninger, også i en periode efter ophørt kundeforholde, såfremt det er i overensstemmelse med de gældende regler i Persondataforordningen. Det kunne f.eks være i forhold til gældende regnskabslov (end-of-year + 5 år). Dog stræbes der efter at opbevare minimum af data, og gerne neutraliseret så vidt muligt.

Samtykke
Når vi indhenter samtykke, er det frivilligt, om du/I vil give samtykke, og du/I kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Der videregives kun personoplysninger til tredjepart såfremt det er nødvendig for leveringen af den aftalte ydelse.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring eller andre formål uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Klienter:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophør af brugen, og slette disse oplysninger, når der ikke længere kan, i henhold til Forældelsesloven, kan stilles spørgsmålstegn ved vore ydelser og rådgivning

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Tavshedspligt
Jeg har som terapeut tavshedspligt om alle forhold, som bliver drøftet under vores samtaler.

En helt særlig undtagelse til denne tavshedspligt er, Såfremt jeg oplever, at der er en alvorlig risiko for din eller andres sikkerhed, har jeg pligt til at underrette relevante myndigheder